|

Zmiany w ustawie o elektromobilności

Zmiany w nowelizacji ustawy o elektromobilności

Coraz częściej do OVERCOME Sp. z o. o. zwracają się klienci, którzy chcą zainstalować ładowarkę w garażu podziemnym.

Niestety w związku z brakiem aktualnej wiedzy ZARZĄDCÓW, ADMINISTRATORÓW nieruchomości postanowiliśmy jeszcze raz przybliżyć zmiany jakie nastąpiły po podpisaniu 7 grudnia 2021 roku przez Prezydenta RP w ramach nowelizacji Ustawy o Elektromobilności.

Najważniejsza zmiana to ułatwienie instalacji punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych:

Art. 12b.

1. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których liczba samodzielnych lokali mieszkalnych jest większa niż trzy, punkt ładowania instaluje się i eksploatuje po uzyskaniu zgody zarządu wspólnoty lub spółdzielni lub osoby

sprawującej zarząd nad daną nieruchomością, wydawanej na wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w tym budynku i stanowisko postojowe do wyłącznego użytku (…)

2. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej wydanie zgody na instalację eksploatację punktu ładowania o mocy mniejszej niż 11 kW stanowi czynność zwykłego zarządu.

Dodatkowo zamiany jakie nastąpiły dodatkowo w nowelizowanej ustawie to:

  • Zmiana zasad dotyczących ustanawiania stref czystego transportu – wprowadzono możliwość ich utworzenia na terenie wszystkich gmin oraz określenia indywidualnych uprawnień do wjazdu – strefy będą tworzone na mocy uchwały rady gminy, która będzie określała zasady ich funkcjonowania.
  • Nowe rozwiązania dotyczące limitu amortyzacji pojazdów spalinowych oraz niskoemisyjnych – wprowadzenie stałej stawki amortyzacji dla pojazdów napędzanych wodorem na poziomie 225 tys. (limit dla pojazdów elektrycznych już wynosi 225 tys.). Obniżenie limitu amortyzacji dla pojazdów emitujących więcej niż 50 g/km CO2 od 1 stycznia 2026 r. z obecnych 150 tyś. zł do 100 tys. zł.
  • Wprowadzenie możliwości dla kierowców, legitymujących się prawem jazdy kat. B, prowadzenia lekkich zeroemisyjnych pojazdów dostawczych – odpowiedników lekkich pojazdów spalinowych, których dopuszczalna masa całkowita z powodu wykorzystania napędu alternatywnego przekracza 3 500 kg ale nie jest większa niż 4 250 kg.
  • Wprowadzenie definicji i przepisów umożliwiających rozwój gospodarki wodorowej – definicji stacji wodoru, oraz przepisów regulujących funkcjonowanie infrastruktury do tankowania wodoru.
  • Implementację do polskiego prawa dyrektywy 2019/1161 w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu – przepisy mają na celu zwiększenie udziału pojazdów nisko i zeroemisyjnych w prowadzonych postępowaniach przetargowych.
    Implementację do polskiego prawa dyrektywy 2018/844 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków – przepisy określają obowiązek instalacji punktów ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne w projektowanych i remontowanych budynkach.

Pełna treść z zmianami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw podpisanej przez Prezydenta RP.

#emobilność #overcome #StawiamyNaMłodych #nowelizacja #elektromobilność #zarządca #administrator #nieruchomości

Podobne wpisy